THAI Speaking Chinese 泰語學初級華語會話 เรียนสนทนาภาษาจีน

เว็บไซด์นี้สำหรับเรียนสนทนาภาษาจีนดีมากโดย ครูคนไทยอธิบายและสอนด้วยถ้ามีคำถาม e-mail sopanobkk@gmail.com, msn h_yu88@hotmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 085-1260371 ครูหงษ์ยินดี ช่วยตอบทุกคำถาม

2008年8月28日 星期四

d11 上shàng 课kè (一yī )


d11上课一第dì 十shí 一yī 课kè 上shàng 课kè 一yī      เข้าสอน สอนหนังสือ wén           บทเรียน

zhè me cōng cōng máng máng de yào shàng ér a

ทำไมคุณรีบร้อนอย่างนี้  จะไปไหนหรอ

shàng chí dào le hǎo si

ไปสอนหนังสือ กลัวว่าจะไปสาย  แล้วจะเกรงใจ

shì jīng yán jiù suǒ le

คุณไม่ใช่จบปริญญาโทแล้วไม่ใช่หรือ

hái shàng shé me ยังต้องเข้าเรียนอีกหรอ 

ō shì gěi xué shēng shàng

อ้อ  ฉันไปสอนหนังสือนักเรียน

xiàn zài shì zài shī fàn xué jiāo shū

ตอนนี้ฉันสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาคุรุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยครู)

yuán lái shì lǎo shī shī jìng shī jìng

แท้ที่จริงคุณป็นครู  ขอโทษ ขอโทษ

kuài shàng ba gǎi tiān zài liáo

รีบไปสอนเถอะ  วันหลังค่อยคุยกัน 

------------------------------------------------------------------- shàng kè      เข้าเรียน  เข้าสอนหนังสือ

cōng cōng máng máng de  รีบเร่ง  รีบร้อน

            กลัว

yán jiù suǒ            ปริญญาโท 

               จบการศึกษา

ō        คำอุทาน   เช่นเดียวกับภาษาไทยว่า  อ้อ

shī fàn xué          มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์   มหาวิทยาลัยครู

jiāo shū        สอน  สอนหนังสือ

yuán lái   ที่แท้แล้ว  ที่จริงแล้ว

shī jìng        ขอโทษ (แสดงการเสียมารยาท  หรือทำอะไรผิดพลาดไป)

kuài shàng ba         รีบไปสอนหนังสือเถอะ

gǎi tiān     วันหลัง  วันอื่น

zài liáo          ค่อยคุยกันใหม่

------------------------------------------------------ 

èr shēng shēng cí 

1   
cōng cōng máng máng    รีบเร่ง  รีบร้อน

2  
     จบ  สำเร็จการศึกษา

3  
yán jiù suǒ    สถาบันศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

4  
shī fàn xué    มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์   มหาวิทยาลัยครู 

5  
shī jìng    ขอโทษ (แสดงการเสียมารยาท  หรือทำอะไรผิดพลาดไป)

6   
liáo   คุย  พูดคุย
-----------------------------------------------

1  
cōng cōng máng máng   รีบเร่ง  รีบร้อน

lái cōng cōng  ไปมาอย่างรีบด่วน

xíng cōng máng   

2  
  จบการศึกษา   สเร็จการศึกษา

  สิ้นสุด  สำเร็จ  เสร็จสิ้น

  กิจกรรมการเรียน  การเล่าเรียน  หรือ ธุรกิจการทำงาน อาชีพด้านธุรกิจ กิจการต่างๆ

jié   จบหลักสูตรการศึกษา

yè 

nóng   เกษรตกรรม

gōng  อุตสาหกกรม

yè        อุตสาหกรรมปศุสัตว์

háng          อาชีพ  กิจการต่างๆ

shī          ว่างงาน  ตกงาน ไม่มีอาชีพ

jiù   ทำงาน มีอาชีพ

zhuǎn   เปลี่ยนงาน

zhuān   มืออาชีพ

  มือสมัครเล่น

zhǔ    กิจการ

    กิจการ  ธุรกิจ  ธุรการ

yán jiù suǒ   สถาบันการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  หรือสถาบันวิจัยมุ่งศึกษาในวิชาแขนงต่างๆ

yán jiù      ศึกษา  วิจัย  พิจารณา  
 
yán jiù shēng   นักศึกษาระดับสูง ปริญญาโทขึ้นไป

yán jiù yuán   ผู้ได้รับทุนการวิจัยในสาขาบางวิชา

suǒ   สถานที่ แหล่ง  สถาบัน  บอกจำนวนสถานที่ 

chǎng suǒ    สถานที่ 

zhù suǒ   ที่พัก 

pài chū suǒ   โรงพัก 

liǎng suǒ xué xiào   โรงเรียนสองแห่ง

4   
shī fàn xué     มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์   มหาวิทยาวิทยาลัยครู

shī fàn   อบรมครู

shī fàn xué yuàn   วิทยาลัยครู

xué    มหาวิทยาลัย

xiǎo xué   ประถมศึกษา

zhōng xué  มัธยมศึกษา

xué   มหาวิทยาลัย

5  
shī jìng    ขอโทษ (แสดงการเสียมารยาท  หรือทำอะไรผิดพลาดไป)

6  
liáo   คุย  พูดคุย 

liáo tiān  คุย  สนทนาพาที


go to next lesson

go back to menu

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁