THAI Speaking Chinese 泰語學初級華語會話 เรียนสนทนาภาษาจีน

เว็บไซด์นี้สำหรับเรียนสนทนาภาษาจีนดีมากโดย ครูคนไทยอธิบายและสอนด้วยถ้ามีคำถาม e-mail sopanobkk@gmail.com, msn h_yu88@hotmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 085-1260371 ครูหงษ์ยินดี ช่วยตอบทุกคำถาม

2008年8月28日 星期四

d15 报bào 告gào (一yī )


d15报告一


D15 shí
บทที่ 15

bào gào (一
รายงาน
----------------------------------------------------------

yi1 ke4 wen2  
บทเรียน

jīng lǐ , nín yào zuò de

guó nèi shì chăng diào chá bào gào

jīng wán chéng le ,
ผู้จัดการ ที่คุณให้ฉันทำรายงานการสำรวจตลาดภายในประเทศเสร็จเรียบร้อบแล้ว

qǐng nín guò mù .
ขอให้คุณตรวจดูได้

xīn le ,
(พูดแสดงเมื่อทำให้คนอื่นลำบาก)
ขอบคุณที่ลำบาก

xiān fàng xià
วางไว้ก่อน

lìng wài
นอกจากนี้

zhè ēr hái yǒu xiē

guān zhōu shì chăng de liào

xiān huí yán jiù xià

นี่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเอเชียอยู่บางส่วน คุณลองนำกลับไปศึกษาดูหน่อย

gōng yǒu jìn jūn zhōu shì chăng de

suàn
บริษัทมีแผนการที่จะบุกตลาดเอเชีย (ตีตลาด) แล้วหรือ

qián xiān shōu liào

hái tán shàng suàn

děng guó nèi shì chăng

wěn dìng le zài shuō
รอให้ตลาดภายในประเทศมั่นคง  แล้วค่อยว่ากัน

kǒu tóu bào gào
รายงานด้วยคำพูด

shū miàn bào gào
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

yán jiù bào gào
รายงานการวิจัย

bào  แจ้งให้รู้  บอกให้ทราบ

gào  แจ้งให้รู้  บอกให้ทราบ


gào
บอก (ให้รู้)

gào zhī
แจ้งให้ทราบ

jǐng gào
แจ้งให้ทราบ

bào gào
รายงาน อธิบายเรียนต่างๆ

zhí yuán
พนักงาน  เสมียน

jīng
ผู้จัดการèr . shēng shēng   คำและคำศัพท์

diào chá
สำรวจ

láo dòng diào chá
การสำรวจด้านกำลังแรงงาน

míng diào chá
สำรวจประชามติ

rén kǒu diào chá
สำรวจประชากร  สำรวจสำมะโนประชากร

diào chá
กรมสืบสวนสอบสวน

qǐng diào chá qīng chŭ zài chù
ขอโปรดตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยดำเนินการ

zhè jiàn wài shì jiàn

jǐng fāng zhèng zài diào chá yuán yīn
อุบัติเหตุครั้งนี้ทางฝ่ายตำรวจยังอยู่ในขณะตรวจสอบสาเหตุ


guò
ผ่านสายตา  ตรวจสอบ

qǐng nín guò
ขอเชิญคุณตรวจสอบ

guò
ผ่าน เลย
guò
อดีต

guò lái rén
คนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้ว


ตา  สายตา

zhōng rén
มองไม่เห็นใคร (อุปมาว่า มองไม่เห็นใคร หยิ่งยะโสโอหัง มองคนไม่ขึ้น)

liào
ข้อมูล

cān kăo liào
ข้อมูลในการประกอบการพิจารณา หรือประกอบการศึกษาค้นคว้า

tǒng liào
ขอมูลทางสถิตื

zhòng yào liào
ข้อมูลสำคัญ

jìn jūn (แปลตรงตัว) เคลื่อนพล  กีฑาทัพ
เป็นศัพท์ทางการทหาร ปัจจุบัน หมายถึง  บุกตลาด ตีตลาด (ใช้แพร่หลายในธุรกิจการค้า)
go to next lesson

go back to menu

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁